ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ (ONAY+)

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU UYARINCA 
ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ
 
 
                          VERİ SORUMLUSU
UNVANI SAFİR NALBURİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ADRESİ Anbar Mh.Osman Kavuncu Blv.Sarbey No:396 A Melikgazi/KAYSERİ
E-POSTA safirboyakayseri@hotmail.com
WEB ADRESİ https://safirboyahirdavat.com/
KEP  ADRESİ safir.nalburiye@hs01.kep.tr
 
TELEFON 0352 321 24 88
 
 6698 sayılı yasanın yürürlüğe girmiş olması ile birlikte bu kanun ve bu kanuna dayalı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla iş bu aydınlatma metnini hazırlamış bulunuyoruz. 
Aşağıda ziyaretçilerimiz (firmamıza ait idari bina, fabrika ve diğer lokasyonlara gelen kişiler)  ile ilgili kanunda belirtilen işleme şartlarına bağlı olarak işlediğimiz kişisel verilerin hangi amaçla işlendiği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamamızın yöntemi ve hukuki sebepleri ile veri sahibi olarak hakları konusunda bilgilendirmelere yer verilmiştir.
VERİ SAHİPLERİNE AİT  KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ 
Öncelikle kişisel verileriniz; 6698 sayılı kanunun 4.maddesinde belirtilen 
1-Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma
2-Doğru ve gerektiğinde güncel olma
3-Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme
4-İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
5-İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme genel kriterlerine uygun şekilde işlenmektedir. 
Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?
CCTV Kayıtları: Bina ve yerleşkelerde güvenlik gereksinimleri nedeni ile yapılan kamera kayıtları (CCTV kaydı yapılması halinde ilgili alanlarda uyarı levhalarına yer verilmektedir)
Aşağıda ziyaretçilerimiz için işleme amaçlarımız gösterilmiştir. 
Ziyaretçi Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi  
Denetim/etik faaliyetlerin yürütülmesi
Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, 
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, 
Misafir giriş çıkışlarının takibi
Taşınır/taşınmaz mal ve kaynakların güvenliğinin temini
Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, 
Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, 
 
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI KİŞİLER VE AKTARMA AMAÇLARI 
Sıra No Veri Aktarımı Yapılan Alıcı Kategorisi             AKTARIM AMACI           HUKUKİ 
           SEBEBİ 
1 Herkese Açık Firmamıza ait internet sitesinde paylaşılan bilgiler ve görseller ile sınırlı olacak şekilde Kurumsal İletişim ve itibar yönetim süreçlerinin yürütülmesi amacıyla İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 
2 Hissedarlar Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri aktarılmasının zorunlu olması
3 Yetkili Kişi, Kurum, Kuruluş Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara verilen hukuki yetki ve görevler çerçevesinde bu kurum ve kuruluşlardaki işlemlerin yerine getirilmesi veya kişi , kurum ve kuruluşlardan gelen bilgi /belge taleplerinin yerine getirilmesi amaçları ile sınırlı şekilde Kanunlarda öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri aktarılmasının zorunlu olması
 
 
 
 
Kişisel Verileriniz Yurt İçinde Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir? 
Kişisel Verilerin Yurt İçinde Aktarılması
Firmamız, KVKK’nın 8. maddesi gereğince yurt içinde veri aktarımı faaliyetlerini veri işleme şartlarına uygun olarak yürütmektedir.
● Kişisel verileriniz, yasal düzenlemeler ve tabi olduğumuz mevzuat gereği başta Sosyal Güvenlik Kurumu başta olmak üzere mevzuatta açıkça yetkilendirilmiş kişilerle paylaşılır. Ayrıca, kişisel verileriniz, bir mahkeme kararı veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine, yetkili kişi veya yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılır. (ör. gerçekleştirilen soruşturmalar kapsamında kolluk kuvvetleri, , idari ve adli makamlar, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında bilgilendirme yapılması vb.)
 
Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması
Kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.
KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ: 
Firmamız hali hazırda aşağıda belirtilmiş olan kısmen veya tamamen otomatik olan veya veri kayıt sistemimizin parçası olmak kaydı ile otomatik olmayan yöntemlerle veri toplamaktadır
• Lokasyonlarımızda bulunan güvenlik Kameraları ile 
işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.
 
HUKUKİ SEBEPLER  : 
Kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir. 
KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.Maddesi kapsamındaki taleplerinizi  firmamıza ait SAFİR NALBURİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ https://safirboyahirdavat.com/ internet sitesinde de paylaşılmış olan başvuru formunun çıktısını almak suretiyle firmamıza  şahsen başvuru yapmak veya noter vasıtası ile bildirimde bulunmak  veya   bu başvuru formunu  Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ,  Mobil imza  ,5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalayarak firmamız  KEP veya elektronik posta adresine göndermek ya da varsa firmamıza  daha önce bildirilmiş  ve firmamız sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi  kullanılmak suretiyle tarafımıza iletebilirsiniz. 
Başvurular talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, talebiniz ile ilgili yapılacak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğin 7. Maddesinde de belirtilen şekilde ücret talep edilebilir. 
Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve mevzuatta belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, ayrıca kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
 
Ek: Başvuru Formu