GÜVENLİK KAMERALARI AYDINLATMA METNİ (ONAY+)

GÜVENLİK KAMERALARINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

                           VERİ SORUMLUSU

UNVANI

SAFİR NALBURİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ADRESİ

Anbar Mh.Osman Kavuncu Blv.Sarbey No:396 A Melikgazi/KAYSERİ

E-POSTA

safirboyakayseri@hotmail.com

WEB ADRESİ

KEP  ADRESİ

safir.nalburiye@hs01.kep.tr

TELEFON

0352 321 24 88

 

SAFİR NALBURİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak temas ettiğimiz veri sahiplerine ait tüm kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde; güvence altına alınması ve işlenmesi konusunda üzerimize düşen yükümlülükleri yerine getirme konusunda hassasiyet göstermekteyiz.  

Bu aydınlatma metni de 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla SAFİR NALBURİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından şirketimize ait gerek idari bina gerek fabrika gerekse tüm lokasyonlarımızda kullanılan kapalı devre kamera kayıt sistemleri vasıtasıyla toplanan kişisel veriler ile ilgili veri sahiplerinin aydınlatılması için hazırlanmıştır.  

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Güvenlik kameraları vasıtası ile işlenen kişisel verileriniz için; 6698 sayılı kanunun 4.maddesinde belirtilen

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma
 2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme
 4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

Genel İlkelerine uygun hareket edilmektedir.

Firmamız giriş kapıları, bina dış cephesi, fabrika içi, çalışma ofislerinde bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla kayıt yapılmaktadır.

Bu kayıtlar firmamızda, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, firmamıza ait taşınır ve taşınmaz mallar ile toplanan her türlü kişisel verinin güvenliğinin sağlanması ve hukuki, teknik, ticari denetim ve güvenliğin temini, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla yapılmaktadır.

Bu izleme faaliyetleri 6698 sayılı KVKK mevzuatına uygun olarak sürdürülmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz kapalı devre kamera kayıt sistemleri vasıtasıyla elektronik ortamda otomatik olarak toplanmakta olup veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla firmamız meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için işlenmektedir.

 

KAMERA İLE İZLEME FAALİYETİNİN YÜRÜTÜLME AMACI VE AMAÇLA SINIRLILIK

SAFİR NALBURİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KVKK’nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir. Kapalı devre kamera ile izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır.

Güvenlik kameraları vasıtası ile gerçekleştirilen veri işleme faaliyetlerinde işleme amacı ile ölçülü şekilde hareket edilmesi ve kişilerin mahremiyet alanına ölçüsüz müdahalede bulunulmaması esastır. Tuvalet, lavabo, soyunma odası gibi alanlarda güvenlik kamerası bulunmamaktadır.  

ELDE EDİLEN VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

KAMERA İLE İZLEME FAALİYETİ İLE ELDE EDİLEN KİŞİSEL VERİLERİN MUHAFAZA SÜRESİ

 

 Kamera ile edilen kişisel verilerin saklanma süreleri 10 gündür.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI VE AKTARMA AMAÇLARI

Kişisel Verilerin Yurt İçinde Aktarılması

Firmamız, KVKK’nın 8. maddesi gereğince yurt içinde veri aktarımı faaliyetlerini veri işleme şartlarına uygun olarak yürütmektedir.

İzleme sonucunda elde edilen bilgilere sınırlı sayıda çalışanın erişimi bulunmaktadır.  Söz konusu kişisel veriler Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi amacı ile firma hissedarlarına, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi için gerekli olması halinde firmamızdaki ilgili birim çalışanına, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili kişilere aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması

            Güvenlik kamerası ile elde edilen kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.

 

BİNA, TESİS GİRİŞLERİNDE VE İÇERİSİNDE YÜRÜTÜLEN MİSAFİR GİRİŞ ÇIKIŞLARININ TAKİBİ

KVK Kanunu uyarınca veri sorumlusu olarak güvenliğin sağlanması ve bu Politika’da belirtilen amaçlarla, SAFİR NALBURİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ binalarında ve tesislerinde misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

 

Misafir olarak SAFİR NALBURİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ binalarına gelen kişilerin SAFİR NALBURİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ nezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine sunulan (internet sitesinde yer alan) metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler dijital ortamda SAFİR NALBURİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ binasının ziyaret edilmesi esnasında dijital yöntemlerle KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde şirketimizin meşru menfaatine ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak toplanmaktadır ve veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.

 

SAFİR NALBURİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ binalarının ziyaret edilmesi kapsamında toplanılan kişisel veriler, SAFİR NALBURİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ binalarının güvenliğinin sağlanması amacıyla mevzuata uygun olarak yetkili kamu kurumlarına KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, KATEGORİZASYONU VE SAKLANMA SÜRELERİ

 

SAFİR NALBURİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak aydınlatma yükümlülüğü kapsamında hangi kişisel veri sahibi gruplarının hangi kişisel verilerini işlediğini, kişisel veri sahibinin kişisel verilerinin işlenme amaçlarını ve saklama sürelerini kişisel veri sahibine bildirmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ VE YOK EDİLMESİ

 

SAFİR NALBURİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ işbu Politika’da konu edinilen kişisel verileri, Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde SAFİR NALBURİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir veya yok edilir.

 

SAFİR NALBURİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİ SİLME VE YOK ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 

Kişisel Veriler, Türk Ceza Kanunu’nun 138. Maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde SAFİR NALBURİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir veya yok edilir. Bu kapsamda SAFİR NALBURİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ilgili yükümlülüğünü bu bölümde açıklanan yöntemlerle yerine getirmektedir.

 

 Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi Teknikleri

 

SAFİR NALBURİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel verileri silebilir veya yok edebilir. SAFİR NALBURİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından kullanılan silme veya yok etme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır:

 

Fiziksel Olarak Yok Etme 

 

Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlenebilmektedir. Bu tür veriler silinirken/yok edilirken kişisel verinin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır.

 

Yazılımdan Güvenli Olarak Silme 

 

Tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla işlenen ve dijital ortamlarda muhafaza edilen veriler silinirken/yok edilirken; bir daha kurtarılamayacak biçimde verinin ilgili yazılımdan silinmesine ilişkin yöntemler kullanılır. 

 

Uzman Tarafından Güvenli Olarak Silme 

 

SAFİR NALBURİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ bazı durumlarda kendisi adına kişisel verileri silmesi için bir uzman ile anlaşabilir. Bu durumda, kişisel veriler bu konuda uzman olan kişi tarafından bir daha kurtarılamayacak biçimde güvenli olarak silinir/yok edilir.

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVK KANUNU’NUN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Kişisel veri sahiplerinin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunu bildiririz:

 

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://safirboyahirdavat.com/ adresinde paylaşılmış olan başvuru formunun çıktısını almak suretiyle firmamıza şahsen başvuru yapmak veya noter vasıtası ile bildirimde bulunmak veya bu başvuru formunu kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, Mobil İmza, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan güvenli elektronik imza ile imzalayarak aydınlatma metni başlangıcından belirtilen firmamız KEP veya elektronik posta adresine göndermek ya da varsa firmamıza daha önce bildirilmiş ve firmamız sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle tarafımıza iletebilirsiniz.

 

Başvurular talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, talebiniz ile ilgili yapılacak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğin 7. Maddesinde de belirtilen şekilde ücret talep edilebilir.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve mevzuatta belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, ayrıca kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

 

 

 

Ek: Başvuru Formu