ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ (ONAY+)

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU UYARINCA

ÇALIŞANLAR İÇİN AYDINLATMA METNİ

                           VERİ SORUMLUSU

UNVANI

SAFİR NALBURİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ADRESİ

Anbar Mh.Osman Kavuncu Blv.Sarbey No:396 A Melikgazi/KAYSERİ

E-POSTA

safirboyakayseri@hotmail.com

WEB ADRESİ

KEP  ADRESİ

safir.nalburiye@hs01.kep.tr

TELEFON

0352 321 24 88

 

 6698 sayılı yasanın yürürlüğe girmiş olması ile birlikte bu kanun ve bu kanuna dayalı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla iş bu aydınlatma metnini hazırlamış bulunuyoruz.

Aşağıda çalışanlarımıza ait gerek açık rıza gerekse kanunda belirtilen işleme şartlarına bağlı olarak işlediğimiz kişisel verilerin hangi amaçla işlendiği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamamızın yöntemi ve hukuki sebepleri ile veri sahibi olarak hakları konusunda bilgilendirmelere yer verilmiştir.

VERİ SAHİPLERİNE AİT KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ

Öncelikle kişisel verileriniz; 6698 sayılı kanunun 4.maddesinde belirtilen

1-Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma

2-Doğru ve gerektiğinde güncel olma

3-Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme

4-İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma

5-İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme genel kriterlerine uygun şekilde işlenmektedir. Bu kapsamda işlenen kişisel verileriniz;

1-Kimlik bilgileri

2-İletişim bilgileri

3-Finans bilgileri

4-Fiziki mekan güvenliği bilgisi

5-Seyahat/konaklama bilgisi

6-Mesleki deneyim

7-Özlük bilgileri

8-Lokasyon bilgileri

9-Sağlık verileri

 

            Aşağıda her bir veri grubu için ayrı ayrı olacak şekilde işleme amaçlarımız gösterilmiştir.

Firma Çalışanları

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi  ( Sağlık, Güvenlik, Teknik arızalar, afet durumu gibi)
Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi (Ücret ödemeleri haricinde kalan hususlar)

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi  (Sigorta ve prim uygulamaları için gerekli bildirimlerinin yapılması, izin takipleri, raporların işlenmesi, puantaj kayıtlarına göre bordroların düzenlenmesi, mesai takibi)

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi  (Şirket içi düzen ve disiplinin sağlanması, şirket kültürüne ve işleyiş kurallarına uyum takibi adına)

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, eğitim katılım formlarının imzalatılması

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi (İnsan Kaynakları biriminden gelen bilgiler çerçevesinde maaş, prim, avans ve diğer yan ödemelerin takibi, bankalara gerekli bildirimlerin yapılması)

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini (Kamera kayıtları)

Yurt içi görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi 

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi 

İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi  (İşe uygunluk, referans sorgulama yanında faaliyetlerin firma işleyişine ve kurallarına uygunluğunun temini için)

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi (Evrak kayıt takibi, kargo teslimi, tebligat teslim ve yönlendirmeleri, iş planlamalarının yapılması)

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi (Toplantı notları, dilek ve temenni bildirimleri)

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Vekalet işlemleri, vardiya takip listesi oluşturulması)

Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini (Zimmet belgelerinin düzenlenmesi, kullanım talimatlarının ve teslim belgelerinin düzenlenmesi)

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini (Şirket içinde alınan her türlü idari, teknik ve hukuki kararların, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak ve takip etmek adına)

Yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI KİŞİLER VE AKTARMA AMAÇLARI

 

Kişisel Verileriniz Yurt İçinde Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Kişisel Verilerin Yurt İçinde Aktarılması

Firmamız, KVKK’nın 8. maddesi gereğince yurt içinde veri aktarımı faaliyetlerini veri işleme şartlarına uygun olarak yürütmektedir.

  • Kişisel verileriniz, yasal düzenlemeler ve tabi olduğumuz mevzuat gereği başta Sosyal Güvenlik Kurumu başta olmak üzere mevzuatta açıkça yetkilendirilmiş kişilerle paylaşılır. Ayrıca, kişisel verileriniz, bir mahkeme kararı veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine, yetkili kişi veya yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılır.

 

  • Kişisel verileriniz, aramızdaki iş sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla (örneğin; sağlık verilerinizin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işyeri hekimimiz ile paylaşılması vb.) verileri işleyen üçüncü kişiler ile paylaşılacaktır.

 

  • Kişisel verileriniz, aramızdaki hizmet sözleşmesi kapsamında tedarikçilerden temin edilecek ürün veya hizmetlere ilişkin olarak, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve sözleşmenin ifası amacıyla tedarikçilerimiz ile paylaşılabilir.
  • Kişisel verileriniz, aramızdaki hizmet sözleşmesi kapsamında işbirliği yaptığımız gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri, iş ortakları ve bayilerimiz ile iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve sözleşmenin ifası amacıyla paylaşılabilir.

Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması

Firmamız, KVKK’nın 9. maddesi gereğince yurt dışına veri aktarımı faaliyetlerini veri işleme şartlarına uygun olarak yürütmektedir. Kişisel verilerin KVKK uyarınca açık rıza alınmaksızın aktarıldığı durumlarda, ayrıca aktarılacağı yabancı ülke bakımından aşağıdaki koşullardan birinin varlığı gerekmektedir:

-Kişisel verilerin aktarıldığı yabancı ülkenin Kurul tarafından yeterli korumanın bulunduğu ülkeler statüsünde olması,

-Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve Kurul’dan izin alınması kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir.

Verilerinizin, sunucusu yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcıları üzerinden paylaşılması yurt dışına aktarım sayılacağından ve yurt dışına aktarım için açık rıza şartı bulunduğundan bu gibi durumlarda açık rızanız alınacaktır.

Bu kapsamda güncel mevzuat henüz yeterli korumanın bulunduğu bir ülke açıklamadığından ve büyük mail şirketleri ya da veri depolama şirketleri ile taahhütname yapılması imkanı bulunmadığından, yukarıda belirtilen kapsamda ve belirtilen amaçlarla sınırlı olarak kişisel verilerinizin yurtdışına aktarımı ancak açık rızanız olması halinde mümkündür.

Ancak, aşağıdaki hallerde açık rızanız kullanıcısı olduğunuz servis sağlayıcısı tarafından alınmış olacağından ve firmamız tarafından yapılan bir yurt dışı aktarımı olmayacağından açık rızanız aranmayacaktır:

-Kendisine ait gizlilik politikalarını ve yurt dışı aktarım ilkelerini kabul ederek kullanıcısı olduğunuz, sunucusu yurt dışında bulunan instagram, facebook, whatsapp, youtube, google  gibi hizmet sağlayıcılarını kullanarak, firmamıza yazılı, sesli mesaj veya fotoğraf, video kaydı göndermeniz ya da sesli, görüntülü arama yapmanız durumunda,

-Kendisine ait gizlilik politikalarını ve yurt dışı aktarım ilkelerini kabul ederek kullanıcısı olduğunuz sunucusu yurt dışında bulunan hotmail, gmail, yahoo gibi elektronik posta hizmet sağlayıcıları üzerinden sizinle iletişime geçilmesini talep ettiğiniz durumlarda.

Bu doğrultuda; firmamıza ait aydınlatma metni ve gizlilik ilkeleri ile özel nitelikli kişisel verilerinizde dahil olmak üzere kişisel verilerinizin bu doğrultuda işlenmesini kabul etmiş sayılırsınız.

Açık rıza istenildiğinde geri alınabilir. Bu husustaki taleplerinizi her zaman Aydınlatma Metninde yer alan iletişim kanalları ile bildirebilirsiniz.

 

SIRA NO

VERİ AKTARIMI YAPILAN ALICI KATEGORİSİ

AKTARIM AMACI

HUKUKİ SEBEBİ

1

Herkese açık

Firmamıza ait internet sitesinde paylaşılan bilgiler ve görseller ile sınırlı olacak şekilde Kurumsal İletişim ve itibar yönetim süreçlerinin yürütülmesi amacıyla

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

2

Hissedarlar

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi

Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu                           olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri aktarılmasının zorunlu olması

3

Mal ve hizmet alınan tedarikçiler

Firmamızın ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmetin tedariki(iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, avukat, mali müşavir, servis, bilgi işlem, güvenlik, sigorta şirketleri, bankalar, kargo şirketleri, nakliye şirketleri, eğitmen, danışman gibi ) için gerekli olan ve/veya tedarikçi ile yapılan sözleşmenin ifası için gerekli hallerle sınırlı şekilde

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, sözleşmenin ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri aktarılmasının zorunlu olması

4

Yetkili kişi, kurum, kuruluş

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara verilen hukuki yetki ve görevler çerçevesinde bu kurum ve kuruluşlardaki işlemlerin yerine getirilmesi veya kişi, kurum ve kuruluşlardan gelen bilgi /belge taleplerinin yerine getirilmesi amaçları ile sınırlı şekilde

Kanunlarda öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri aktarılmasının zorunlu olması

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ:

Firmamız hali hazırda aşağıda belirtilmiş olan kısmen veya tamamen otomatik olan veya veri kayıt sistemimizin parçası olmak kaydı ile otomatik olmayan yöntemlerle veri toplamaktadır

 

  • Firmamız faaliyetlerinin sürdürülmesi amacı ile kullanılan her türlü basılı ve dijital belge/evrak/ resmi evrak/ formların/sözleşmelerin doldurulması veya beyan sureti ile sözlü, fiziki veya elektronik ortamlar vasıtası ile
  • Güvenlik Kamerası, Fotoğraf çekimleri sureti ile
  • Firmamıza gelen her türlü mail, faks, mektup, posta, kargo gönderisi vasıtası ile
  • Özlük dosyası oluşturma faaliyetleri esnasında çalışan tarafından getirilen fiziki belgelerin dosyalanması sureti ile
  • Firmamıza iş başvurusu yapmak, firmamız ile mal/hizmet alım veya satımı için ticari ilişki kurmak, firmamıza teklif vermek gibi amaçlarla mail göndermek, kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif verilmesi sureti ile
  • Kişi, Kurum ve Kuruluşlar ile yapılan yazışmalardan ve bunlar tarafından sunulan internet uygulamalarından

işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.

 

HUKUKİ SEBEPLER  :

SAFİR NALBURİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin faaliyetlerini yürütebilmesi için “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” , “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasıveya açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.Maddesi kapsamındaki taleplerinizi  firmamıza ait https://safirboyahirdavat.com/  internet sitesinde de paylaşılmış olan başvuru formunun çıktısını almak suretiyle firmamıza  şahsen başvuru yapmak veya noter vasıtası ile bildirimde bulunmak  veya   bu başvuru formunu  Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ,  Mobil imza  ,5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalayarak firmamız  KEP veya elektronik posta adresine göndermek ya da varsa firmamıza  daha önce bildirilmiş  ve firmamız sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi  kullanılmak suretiyle tarafımıza iletebilirsiniz.

Başvurular talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, talebiniz ile ilgili yapılacak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğin 7. Maddesinde de belirtilen şekilde ücret talep edilebilir.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve mevzuatta belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, ayrıca kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

 

Ek: Başvuru Formu