GENEL AYDINLATMA METNİ (ONAY+)

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU UYARINCA

AYDINLATMA METNİ

                           VERİ SORUMLUSU

UNVANI

SAFİR NALBURİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ADRESİ

Anbar Mh.Osman Kavuncu Blv.Sarbey No:396 A Melikgazi/KAYSERİ

E-POSTA

safirboyakayseri@hotmail.com

WEB ADRESİ

KEP  ADRESİ

safir.nalburiye@hs01.kep.tr

TELEFON

0352 321 24 88

 6698 sayılı yasanın yürürlüğe girmiş olması ile birlikte bu kanun ve bu kanuna dayalı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla iş bu aydınlatma metnini hazırlamış bulunuyoruz.

Ayrıca işbu aydınlatma metninde kişisel veri ve özel nitelikli kişisel veri ayrımı yapılmamış olup her iki kavram da “kişisel veri” kavramı altında toplanmıştır.
Aşağıda bu metni açıklığa kavuşturmak adına bazı kavramların tanımlarına yer verilmiştir;

KİŞİSEL VERİ   :Kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

İLGİLİ KİŞİ        :Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

ÖZEL NİTELİKLİ (HASSAS) KİŞİSEL VERİ: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

 

VERİ SORUMLUSU: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.

VERİ İŞLEYEN: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişidir.

 

AÇIK RIZA: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.  

 

Aşağıda temas ettiğimiz 3. gerçek kişilere ait kanunda belirtilen işleme şartlarına bağlı olarak işlediğimiz kişisel verilerin hangi amaçla işlendiği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamamızın yöntemi ve hukuki sebepleri ile veri sahibinin hakları konusunda bilgilendirmelere yer verilmiştir.

VERİ SAHİPLERİNE AİT KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ

Öncelikle kişisel verileriniz; 6698 sayılı kanunun 4.maddesinde belirtilen

1-Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma

2-Doğru ve gerektiğinde güncel olma

3-Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme

4-İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma

5-İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme genel kriterlerine uygun şekilde işlenmektedir.

            Aşağıda her bir veri grubu için ayrı ayrı olacak şekilde kişisel veri işleme amaçlarımız gösterilmiştir.

ÇALIŞANLAR

KİMLİK BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

●İsim

●Soyisim

●Doğum Tarihi

●Doğum Yeri

●TC Kimlik No

●İmza 

●Pasaport

●Uyruk

●Cinsiyet

 

 

 

                             

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi  

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi 

Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi 

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi 

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi 

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Ücret Politikasının Yürütülmesi

Yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kimlik bilgileriniz,  SAFİR NALBURİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

● Kanunlarda açıkça öngörülmesi

●İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

●  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kimlik Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Kimlik bilgileriniz, fiziki sözleşme ve fiziki form, nüfus cüzdanı, whatsap ve elektronik posta vasıtasıyla toplanmaktadır.

ÖZLÜK BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

● SSK Sicil No

● İşe Giriş Bildirgesi

●İşten Ayrılış Bildirgesi

●Bordro Bilgileri

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi 

Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi 

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi 

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi 

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Özlük Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Özlük bilgileriniz,  SAFİR NALBURİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

● Kanunlarda açıkça öngörülmesi

●İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Özlük Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Özlük bilgileriniz, basılı formlar, işe giriş bildirgesi, işten ayrılış bildirgesi ve whatsap vasıtasıyla toplanmaktadır

İLETİŞİM BİLGİLERİ                                 

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

● Telefon Numarası

● Ev Adresi

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi  

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi 

Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi 

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi 

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi 

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İletişim Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

İletişim bilgileriniz,  SAFİR NALBURİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

● Kanunlarda açıkça öngörülmesi

●İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

●  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

İletişim Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

İletişim bilgileriniz, fiziki sözleşme ve fiziki form, ikametgah formu, whatsap ve elektronik posta vasıtasıyla toplanmaktadır.

FİNANS BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Banka Hesap Bilgileri

Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Yetkili kişi ve kurumlara bilgi verilmesi

 

Finans Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Finans bilgileriniz,  SAFİR NALBURİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

● Kanunlarda açıkça öngörülmesi

●İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

●  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Finans Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Finans bilgileriniz; basılı formlar, sözleşmeler, yüz yüze yapılan görüşmeler, whatsap ve elektronik posta aracılığı ile toplanmaktadır.

KONUM BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Konum Bilgisi

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

İç Denetim, Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Denetimi

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

Konum Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Konum bilgileriniz,  SAFİR NALBURİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

●İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

●  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Konum Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Konum bilgileriniz whatsap ve araç takip sistemi aracılığı ve ile toplanmaktadır.

FİZİKSEL MEKAN GÜVENLİĞİ BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

CCTV Kayıt Bilgileri

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

Fiziksel mekan güvenliğinin temini

Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

Yetkili kişi kurum kuruluşlara bilgi verilmesi

İş sağlığı güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi

İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi

Taşınır/taşınmaz mal ve kaynakların güvenliğinin temini

Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Fiziksel mekan güvenliği bilgileriniz;  SAFİR NALBURİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Fiziksel mekan güvenliği bilgileriniz; CCTV kamera kayıt sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır

MESLEKİ DENEYİM BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Diploma Bilgisi

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması,

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Mesleki Deneyim Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Mesleki deneyim bilgileriniz;  SAFİR NALBURİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Mesleki Deneyim Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Mesleki deneyim bilgileriniz, çevrimiçi elektronik ve basılı formlar, elektronik posta vasıtasıyla toplanmaktadır.

SAĞLIK BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

●Rapor No

●Tanı ve Bulgu Bilgisi

●Geçici İş Göremezlik Belgesi

 

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi 

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi 

Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi 

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi 

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kamu Sağlığı ve Güvenliği için mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

Yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Sağlık Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Sağlık bilgileriniz,  SAFİR NALBURİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 6’ncı maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

● Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır

hukuki sebeplerine dayanılarak açık rızaya dayalı olarak işlenmektedir.

Sağlık Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Sağlık bilgileriniz hastane raporları ve geçici iş göremezlik belgesi vasıtasıyla toplanmaktadır.

SEYAHAT VE KONAKLAMA BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

●Seyahat bilgileri

●Konaklama Bilgileri

Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

Denetim/etik faaliyetlerin yürütülmesi

İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi

Yetkili kişi kurum kuruluşlara bilgi verilmesi

Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

Seyahat ve Konaklama Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Seyahat ve konaklama bilgileriniz,  SAFİR NALBURİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’ncı maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

● Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Seyahat ve Konaklama Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Seyahat ve konaklama bilgileriniz, basılı formlar, whatsap ve fatura aracılığı ile toplanmaktadır.

 

ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN KİŞİLER

KİMLİK BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

●İsim

●Soyisim

●TC Kimlik No

●İmza

●Vergi Kimlik No

●Vergi Dairesi

●Araç Plakası

 

                     

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

İç denetim / soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Talep / Şikayetlerin Takibi

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kimlik Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kimlik bilgileriniz,  SAFİR NALBURİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

● Kanunlarda açıkça öngörülmesi

● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

● Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kimlik Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Kimlik bilgileriniz; kartvizit, sipariş formu, araç plakası, müşteri görüşme formu, e-mail, whatsap, fatura, sevk irsaliyesi, teslim formu, satış sözleşmeleri ve tarafınızdan beyan edilen diğer her türlü belge vasıtasıyla toplanmaktadır

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

●Telefon numarası

●Adres

●Mail Adresi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Talep / Şikayetlerin Takibi

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

İletişim Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

İletişim bilgileriniz,  SAFİR NALBURİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

İletişim Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

İletişim bilgileriniz; kartvizit, sipariş formu, müşteri görüşme formu, e-mail, whatsap, fatura, sevk irsaliyesi, teslim formu, satış sözleşmeleri ve tarafınızdan beyan edilen diğer her türlü belge vasıtasıyla toplanmaktadır

MÜŞTERİ İŞLEM BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

● Çek Bilgileri

● Senet Bilgileri

● Dekont Bilgileri

● Sipariş Bilgisi

● Fatura Bilgileri

● Mail Order

● Kredi Kartı Bilgileri

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Talep / Şikayetlerin Takibi

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Müşteri İşlem Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Müşteri İşlem bilgileriniz,  SAFİR NALBURİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

● Kanunlarda açıkça öngörülmesi

● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

● Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Müşteri İşlem Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Müşteri işlem bilgileriniz; kartvizit, sipariş formu, müşteri görüşme formu, kredi kartı, çek, senet, mail order formu, fatura, satış sözleşmeleri ve tarafınızdan beyan edilen diğer her türlü belge vasıtasıyla toplanmaktadır.

FİNANS BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

● Banka Hesap Bilgileri

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi,

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Finans Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Finans bilgileriniz,  SAFİR NALBURİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

● Kanunlarda açıkça öngörülmesi

● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

● Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Finans Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Finans bilgileriniz; basılı formlar, sözleşmeler, fatura, çek, yüz yüze yapılan görüşmeler, whatsap, ve elektronik posta aracılığı ile toplanmaktadır.

Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme amaçları

●CCTV Kayıt Bilgileri

 

Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Takibi

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini

İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Fiziksel mekan bilgileriniz,  SAFİR NALBURİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Fiziksel mekan güvenliği bilgileriniz;  CCTV kamera kayıt sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

POTANSİYEL ÜRÜN VEYA HİZMET ALICILARI

KİMLİK BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

●İsim soyisim

 

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Talep / Şikayetlerin Takibi

Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi 

Kimlik Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kimlik bilgileriniz,  SAFİR NALBURİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

●İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kimlik Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Kimlik bilgileriniz, yüz yüze yapılan görüşmeler, kartvizit, whatsap, teklif formu ve elektronik posta aracılığı ile toplanmaktadır

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

●Adres

●Telefon numarası

●e-posta adresi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Talep / Şikayetlerin Takibi

Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi 

İletişim Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

İletişim bilgileriniz,  SAFİR NALBURİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

●İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.                  

İletişim Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

İletişim bilgileriniz, yüz yüze yapılan görüşmeler, kartvizit, whatsap, teklif formu ve elektronik posta aracılığı ile toplanmaktadır

FİZİKSEL MEKAN GÜVENLİĞİ BİLGİLERİNİZ

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

●CCTV kayıt bilgileri

Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Takibi

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini

İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Fiziksel mekan güvenliği bilgileriniz,  SAFİR NALBURİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

●İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Fiziksel mekan güvenliği bilgileriniz; CCTV kamera kayıt sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

ZİYARETÇİLER

KİMLİK BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

●Araç Plaka Bilgisi

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Sağlanması

Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,

Kimlik Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kimlik bilgileriniz,  SAFİR NALBURİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

●İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir

Kimlik Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Kimlik bilgileriniz; CCTV kamera kayıt sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır

FİZİKSEL MEKAN GÜVENLİĞİ BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

● CCTV Kayıt Bilgileri

Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Takibi

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Fiziksel mekan güvenliği bilgileriniz,  SAFİR NALBURİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir

Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Fiziksel mekan güvenliği bilgileriniz CCTV kamera kayıt sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

TEDARİKÇİ/TEDARİKÇİ YETKİLİLERİ

KİMLİK BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

●İsim

● Soyisim

●Tc Kimlik No

●Vergi Numarası

●Vergi Dairesi

●Araç Plakası

●İmza

Faaliyetlerin Mevzuata uygun Yürütülmesi 

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi 

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Talep / Şikayetlerin Takibi

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kimlik Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kimlik bilgileriniz,  SAFİR NALBURİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

● Kanunlarda açıkça öngörülmesi

● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

● Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kimlik Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Kimlik bilgileriniz, kartvizit, sipariş formu, e-mail, whatsap, fatura, sevk irsaliyesi, teslim formu, satış sözleşmeleri ve tarafınızdan beyan edilen diğer her türlü belge vasıtasıyla toplanmaktadır

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

●E-mail Adresi

●İletişim Adresi

●Telefon Numarası

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Finans ve Muhasebe İşlemlerinin Yürütülmesi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

İletişim Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

İletişim bilgileriniz,  SAFİR NALBURİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

İletişim Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

İletişim bilgileriniz, kartvizit, sipariş formu, müşteri görüşme formu, e-mail, whatsap, fatura, sevk irsaliyesi, teslim formu, satış sözleşmeleri ve tarafınızdan beyan edilen diğer her türlü belge vasıtasıyla toplanmaktadır

FİNANS BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

● Banka Hesap Bilgileri

Faaliyetlerin Mevzuata uygun Yürütülmesi 

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi 

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Mal / Hizmet alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Talep / Şikayetlerin Takibi

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Finans Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Finans bilgileriniz,  SAFİR NALBURİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

● Kanunlarda açıkça öngörülmesi

● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

● Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

●İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Finans Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Finans bilgileriniz, kartvizit, sipariş formu, müşteri görüşme formu, e-mail, whatsap, fatura, sevk irsaliyesi, teslim formu, satış sözleşmeleri ve tarafınızdan beyan edilen diğer her türlü belge vasıtasıyla toplanmaktadır

FİZİKSEL MEKAN GÜVENLİĞİ BİLGİLERİNİZ

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

●CCTV kayıt bilgileri

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Fiziksel mekan güvenliği temini

Mal / Hizmet alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Fiziksel mekan güvenliği bilgileriniz,  SAFİR NALBURİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir

Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Fiziksel mekan güvenliği bilgileriniz CCTV kamera kayıt sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

   

 

ALT YÜKLENİCİ

KİMLİK BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

●İsim

●Soyisim

●Araç Plaka Bilgisi

●TC kimlik

Faaliyetlerin Mevzuata uygun Yürütülmesi 

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi 

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi 

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Mal / Hizmet Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Ürün/Hizmetlerin Pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

Yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Kimlik Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kimlik bilgileriniz,  SAFİR NALBURİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

● Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

●İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir

Kimlik Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Kimlik bilgileriniz, kartvizit, sipariş formu, e-mail, whatsap, fatura, sevk irsaliyesi, teslim formu, satış sözleşmeleri ve tarafınızdan beyan edilen diğer her türlü belge vasıtasıyla toplanmaktadır

FİNANS BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

●Banka Hesap Bilgileri

Faaliyetlerin Mevzuata uygun Yürütülmesi 

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi 

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi 

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Ürün/Hizmetlerin Pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

Yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Finans Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Finans bilgileriniz,  SAFİR NALBURİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

● Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

●İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir

Finans Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Finans bilgileriniz basılı formlar, sözleşmeler, banka hesap bilgileri, fatura, sevk irsaliyesi, teslim formu, e-mail, whatsap ve yüz yüze yapılan görüşmeler aracılığı ile toplanmaktadır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

●Telefon numarası

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

Mal / Hizmet Teslim Süreçlerinin Yürütülmesi,

Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi.

İletişim Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

İletişim bilgileriniz,  SAFİR NALBURİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

●İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir

İletişim Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

İletişim bilgileriniz; basılı formlar, sözleşmeler, yüz yüze yapılan görüşmeler, kartvizit, sipariş formu, teslim formu, sevk irsaliyesi, whatsap ve elektronik posta aracılığı ile toplanmaktadır.

FİZİKSEL MEKAN GÜVENLİĞİ BİLGİLERİNİZ

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

CCTV Kayıt Bilgileri

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Mal / Hizmet Teslim Süreçlerinin Yürütülmesi

Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Takibi,

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,

Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini,

İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Fiziksel mekan güvenliği bilgileriniz,  SAFİR NALBURİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

●İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir

Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Fiziksel mekan güvenliği bilgileriniz; CCTV kamera kayıt sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

                             

TEDARİKÇİ ÇALIŞANLARI

KİMLİK BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

●İsim

●Soyisim

●Araç Plaka Bilgisi

●TC kimlik

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kimlik Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kimlik bilgileriniz,  SAFİR NALBURİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

●İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kimlik Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Kimlik bilgileriniz, kartvizit, sipariş formu, müşteri görüşme formu, e-mail, whatsap, fatura, sevk irsaliyesi, teslim formu, satış sözleşmeleri ve tarafınızdan beyan edilen diğer her türlü belge vasıtasıyla toplanmaktadır

FİNANS BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

● Banka hesap bilgileri

Faaliyetlerin Mevzuata uygun Yürütülmesi 

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi 

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi 

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Ürün/Hizmetlerin Pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

Yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Finans Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Finans bilgileriniz,  SAFİR NALBURİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

● Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

●İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir

Finans Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Finans bilgileriniz, sipariş formu, e-mail, whatsap, fatura, sevk irsaliyesi, teslim formu, satış sözleşmeleri ve tarafınızdan beyan edilen diğer her türlü belge vasıtasıyla toplanmaktadır

FİZİKSEL MEKAN GÜVENLİĞİ BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

● CCTV Kayıt Bilgileri

Faaliyetlerin Mevzuata uygun Yürütülmesi 

Fiziksel mekan güvenliğinin temini

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Mal / Hizmet Satın alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 

Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini                                                               Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Fiziksel mekan güvenliği bilgileriniz,  SAFİR NALBURİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir

Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Fiziksel mekan güvenliği bilgileriniz CCTV kamera kayıt sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

● Telefon numarası

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

İletişim Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

İletişim bilgileriniz,  SAFİR NALBURİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

İletişim Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

İletişim bilgileriniz, kartvizit, sipariş formu, müşteri görüşme formu, e-mail, whatsap, fatura, sevk irsaliyesi, teslim formu, satış sözleşmeleri ve tarafınızdan beyan edilen diğer her türlü belge vasıtasıyla toplanmaktadır

HİSSEDAR / ORTAK

KİMLİK BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

● İsim

● Soy isim

● T.C. Kimlik Numarası

● Cinsiyet

● Uyruk

● Pasaport Bilgileri

● İmza

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

Kimlik Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kimlik bilgileriniz,  SAFİR NALBURİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

● Kanunlarda açıkça öngörülmesi

●Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

●Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

●İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kimlik Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Kimlik bilgileriniz, basılı ve elektronik formlar, sözleşmeler, ticaret sicil kayıtları, raporlar, tutanaklar,  resmi ve diğer yazışmalar vasıtasıyla toplanmaktadır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

● Telefon Numarası

● Adres

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

İletişim Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebebi

İletişim bilgileriniz,  SAFİR NALBURİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

İletişim Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

İletişim bilgileriniz, basılı ve elektronik formlar, sözleşmeler, ticaret sicil kayıtları, raporlar, tutanaklar, resmi ve diğer yazışmalar vasıtasıyla toplanmaktadır.

FİZİKSEL MEKAN GÜVENLİĞİ BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

CCTV Kayıtları

 

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Fiziksel Mekan Güvenliği bilgileriniz,  SAFİR NALBURİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.      

Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Fiziksel Mekan Güvenliği bilgileriniz; CCTV kamera kayıt sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır

FİNANS BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Gelir bilgileri

Banka Hesap Bilgileri

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Finans Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Finans bilgileriniz,  SAFİR NALBURİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

●Kanunlarda açıkça öngörülmesi

●Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

●İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Finans Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Finans bilgileriniz, tarafınızca beyan edilen belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

    

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI KİŞİLER VE AKTARMA AMAÇLARI

Veri Aktarımı Yapılan Alıcı Kategorisi

Aktarım Amacı

Hukuki Sebebi

Herkese açık

Firmamıza ait internet sitesinde paylaşılan bilgiler ve görseller ile sınırlı olacak şekilde Kurumsal İletişim ve itibar yönetim süreçlerinin yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, Firmamızın ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmetin tedariki için tedarik zinciri yönetimi süreçleri için gerekli olan ve/veya tedarikçi ile yapılan sözleşmenin ifası için gerekli hallerle sınırlı şekilde, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara verilen hukuki yetki ve görevler çerçevesinde bu kurum ve kuruluşlardaki işlemlerin yerine getirilmesi veya kişi, kurum ve kuruluşlardan gelen bilgi /belge taleplerinin yerine getirilmesi amaçları ile sınırlı şekilde, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Firmamızın bizzat veya alt yükleniciler eliyle sağladığı ürün veya hizmetlerin verilmesi, Ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, Müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, Ödemelerin yapılması, Mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, Operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, Tarafınızla akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi,  Şirket içi planlamalar yapılması faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Hissedar

Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri aktarılmasının zorunlu olması

Mal ve hizmet alınan tedarikçiler

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, sözleşmenin ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri aktarılmasının zorunlu olması

Yetkili kişi, kurum, kuruluş

Kanunlarda öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri aktarılmasının zorunlu olması

 

Kişisel Verileriniz Yurt İçinde Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Kişisel Verilerin Yurt İçinde Aktarılması

Firmamız, KVKK’nın 8. maddesi gereğince yurt içinde veri aktarımı faaliyetlerini veri işleme şartlarına uygun olarak yürütmektedir.

  • Kişisel verileriniz, yasal düzenlemeler ve tabi olduğumuz mevzuat gereği başta Sosyal Güvenlik Kurumu başta olmak üzere mevzuatta açıkça yetkilendirilmiş kişilerle paylaşılır. Ayrıca, kişisel verileriniz, bir mahkeme kararı veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine, yetkili kişi veya yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılır.

 

  • Kişisel verileriniz, aramızdaki iş sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla (örneğin; sağlık verilerinizin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işyeri hekimimiz ile paylaşılması vb.) verileri işleyen üçüncü kişiler ile paylaşılacaktır.

 

  • Kişisel verileriniz, aramızdaki hizmet sözleşmesi kapsamında tedarikçilerden temin edilecek ürün veya hizmetlere ilişkin olarak, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve sözleşmenin ifası amacıyla tedarikçilerimiz ile paylaşılabilir.
  • Kişisel verileriniz, aramızdaki hizmet sözleşmesi kapsamında işbirliği yaptığımız gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri, iş ortakları ve bayilerimiz ile iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve sözleşmenin ifası amacıyla paylaşılabilir.

Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması

Firmamız, KVKK’nın 9. maddesi gereğince yurt dışına veri aktarımı faaliyetlerini veri işleme şartlarına uygun olarak yürütmektedir. Kişisel verilerin KVKK uyarınca açık rıza alınmaksızın aktarıldığı durumlarda, ayrıca aktarılacağı yabancı ülke bakımından aşağıdaki koşullardan birinin varlığı gerekmektedir:

-Kişisel verilerin aktarıldığı yabancı ülkenin Kurul tarafından yeterli korumanın bulunduğu ülkeler statüsünde olması,

-Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve Kurul’dan izin alınması kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir.

Verilerinizin, sunucusu yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcıları üzerinden paylaşılması yurt dışına aktarım sayılacağından ve yurt dışına aktarım için açık rıza şartı bulunduğundan bu gibi durumlarda açık rızanız alınacaktır.

Bu kapsamda güncel mevzuat henüz yeterli korumanın bulunduğu bir ülke açıklamadığından ve büyük mail şirketleri ya da veri depolama şirketleri ile taahhütname yapılması imkanı bulunmadığından, yukarıda belirtilen kapsamda ve belirtilen amaçlarla sınırlı olarak kişisel verilerinizin yurtdışına aktarımı ancak açık rızanız olması halinde mümkündür.

Ancak, aşağıdaki hallerde açık rızanız kullanıcısı olduğunuz servis sağlayıcısı tarafından alınmış olacağından ve firmamız tarafından yapılan bir yurt dışı aktarımı olmayacağından açık rızanız aranmayacaktır:

-Kendisine ait gizlilik politikalarını ve yurt dışı aktarım ilkelerini kabul ederek kullanıcısı olduğunuz, sunucusu yurt dışında bulunan instagram, facebook, whatsapp, youtube, google  gibi hizmet sağlayıcılarını kullanarak, firmamıza yazılı, sesli mesaj veya fotoğraf, video kaydı göndermeniz ya da sesli, görüntülü arama yapmanız durumunda,

-Kendisine ait gizlilik politikalarını ve yurt dışı aktarım ilkelerini kabul ederek kullanıcısı olduğunuz sunucusu yurt dışında bulunan hotmail, gmail, yahoo gibi elektronik posta hizmet sağlayıcıları üzerinden sizinle iletişime geçilmesini talep ettiğiniz durumlarda.

Bu doğrultuda; firmamıza ait aydınlatma metni ve gizlilik ilkeleri ile özel nitelikli kişisel verilerinizde dahil olmak üzere kişisel verilerinizin bu doğrultuda işlenmesini kabul etmiş sayılırsınız.

Açık rıza istenildiğinde geri alınabilir. Bu husustaki taleplerinizi her zaman Aydınlatma Metninde yer alan iletişim kanalları ile bildirebilirsiniz.

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ:

Firmamız hali hazırda aşağıda belirtilmiş olan kısmen veya tamamen otomatik olan veya veri kayıt sistemimizin parçası olmak kaydı ile otomatik olmayan yöntemlerle veri toplamaktadır

 

  • Firmamız faaliyetlerinin sürdürülmesi amacı ile kullanılan her türlü basılı ve dijital belge/evrak/ resmi evrak/ formların/sözleşmelerin doldurulması veya beyan sureti ile sözlü, fiziki veya elektronik ortamlar vasıtası ile
  • Güvenlik Kamerası, Fotoğraf çekimleri sureti ile
  • Firmamıza gelen her türlü mail, faks, mektup, posta, kargo gönderisi vasıtası ile
  • Firmamıza iş başvurusu yapmak, firmamız ile mal/hizmet alım veya satımı için ticari ilişki kurmak, firmamıza teklif vermek gibi amaçlarla mail göndermek, kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif verilmesi sureti ile
  • Kişi, Kurum ve Kuruluşlar ile yapılan yazışmalardan ve bunlar tarafından sunulan internet uygulamalarından

işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.

 

HUKUKİ SEBEPLER  :

SAFİR NALBURİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin faaliyetlerini yürütebilmesi için “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” , “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasıhukuki sebeplerine dayalı olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

 KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.Maddesi kapsamındaki taleplerinizi firmamıza ait https://safirboyahirdavat.com/ internet sitesinde de paylaşılmış olan başvuru formunun çıktısını almak suretiyle firmamıza şahsen başvuru yapmak veya noter vasıtası ile bildirimde bulunmak veya bu başvuru formunu Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, Mobil imza, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalayarak firmamız KEP veya elektronik posta adresine göndermek ya da varsa firmamıza daha önce bildirilmiş ve firmamız sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi kullanılmak suretiyle tarafımıza iletebilirsiniz.

Başvurular talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, talebiniz ile ilgili yapılacak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğin 7. Maddesinde de belirtilen şekilde ücret talep edilebilir.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve mevzuatta belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, ayrıca kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

 

Ek: Başvuru Formu